فریاد زدن کودک

مسئله تربیت فرزند یکی از مواردی است که والدین باید به آن بسیار توجهکنند . از آنجایی که کودکان و نوجوانان رفتاری دارند که در نظر والدین خطا است ویا مشکل دارد ولی در بسیاری از موارد والدین هستند که رفتار نامناسبی در برخورد ویا تربیت فرزند خود نشان می دهند .

 

کودکان و نوجوانان طاقت کمی دارند و امکان دارد تصمیماتی عجولانهبگیرند ، درخواستی نامعقول داشته باشند چرا که به جای تفکر و رفتار منطقی بیشتراحساسی عمل می کنند . در این موارد شاید غر بزنند ، فریاد بزنند ، زود خسته شوند ،گریه کنند و در کل رفتاری نشان دهند که زیاد منطقی به نظر نرسد.

دلایل فریاد زدن کودک؟

در مورد فریاد زدن کودکان و نوجوانان والدین بهتر است که رفتاری مشابهآنها و یا رفتاری که سبب ادامه بگو مگو یا فریاد های بیشتر شود نشان ندهند. برخیکودکان در صورت برخورد صریح والدین بیشتر لج می کنند و برخی دیگر در صورتی کهواکنشی نبینند یا احساس کنند که به آنها توجه نمی شود رفتار نامناسب خود را ادامهو یا بیشتر می کنند .

کودکان چرا فریاد می زنند؟

بهتر است ابتدا والدین دلایل فریاد زدن کودکان را بفمند و سپس برای آنراه حل در نظر بگیرند چرا که دلیل هر فریاد زدنی با دیگری فرق دارد .کودکان درچندین حالت ممکن است فریاد بزنند :

  • 1-      در حالتی که با درخواست آنها موافقت نشود . در مواردی که احساس کنندبه آنها توجه نمی شود .
  • 2-      در حالتی که سیستم دفاعی بدنشان واکنش نشان دهد که با فریاد زدن نیازبه کمک را در خواست می کنند

 

راهکار فریاد زدن کودک

در این موارد والدین میتوانند :

  • 1-      با کودک صحبت کنند و با پرسش او را متوجه کنند که تصمیمش مناسب است یاخیر؟  یا دلایل درخواستش را بپرسند چرا کههمیشه امکان دارد والدین نیز اشتباه برداشت کند . به او توجه کنند ، نوازش کنند و بفهمانندکه همیشه او را دوست دارند .
  • 2-      در این موارد باید به او توجه کرد و به او کمک کرد

مشمشاوره تلفنی

lal

در مواردی که دلیل فریاد زدن کودک را متوجه نمی شوید بهتر است ازمشاور روان شناس کودک و نوجوان کمک بگیرید. در مواردی نیز که مراجعه به این روانشناسان متخصص سخت است می توانید از طریق مشاوره تلفنی راهنمایی دریافت کنید .

چهارشنبه 10 آبان 1396
بؤلوملر :